क्र कार्य का नाम लागत
राशि
धरोहर प्रपत्र माह डाउन लोड फार्म
1 LCV Truck with Tipper (Capacity 3 cum) 1no 8.45 25400 750 2 माह FORM C NIT
2 Open Body Garbage with Tipper (Capacity 2-2.50 cum) – 2 No 11.50 34500 750 2 माह FORM C NIT